Porządek posiedzenia XXXI sesji Rady Powiatu Stargardzkiego w dniu

29 października 2017 roku

 

1. Sprawy regulaminowe:

    a) otwarcie obrad XXXI sesji Rady Powiatu Stargardzkiego,

    b) stwierdzenie quorum,

    c) przedstawienie porządku obrad,

 d) przyjęcie protokołu nr XXX/2017 z obrad sesji Rady Powiatu

     Stargardzkiego z dnia 25 października 2017 roku.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania

    z działalności Zarządu Powiatu Stargardzkiego między sesjami za

    okres od 26 października 2017 roku.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie

    uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego

    na lata 2017-2028.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu

    Stargardzkiego na 2017 rok.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia

    konsultacji społecznych z mieszkańcami  Powiatu Stargardzkiego.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu

    współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi

    oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

    2018 rok.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia

    z zakresu administracji rządowej.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/310/17

    Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie

    określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób

    Niepełnosprawnych w 2017 roku.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu projektu

     realizowanego przez Powiat Stargardzki - Powiatowy Urząd Pracy

     w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

     2020 "Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych".

10. Interpelacje, zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania.

11. Wnioski i oświadczenia radnych oraz informacje Przewodniczącego

      Radu Powiatu dla radnych.

12. Zamknięcie posiedzenia.