Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu

27 listopada 2017 roku

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr V/11/17 z dnia 23

    października 2017 roku,

   4. Funkcjonowanie i działalność SP WZOZ w Stargardzie.

    5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie

        uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego

        na lata 2017-2028.

    6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu

        Stargardzkiego na 2017 rok.

     7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia

         konsultacji społecznych z mieszkańcami  Powiatu Stargardzkiego.

     8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu

         współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi

         oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

         2018 rok.

     9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/310/17

         Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie

         określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób

         Niepełnosprawnych w 2017 roku.

    10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej

          prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028.

    11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu

          Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok i wypracowanie wniosków.

    12. Zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw

          Społecznych na 2018 rok oraz do planu pracy Rady Powiatu

          Stargardzkiego na 2018 rok.

    13. Wolne wnioski.

    14. Zamknięcie posiedzenia.