KILKA UWAG:

Na sesji w dniu 18 grudnia br. zatwierdzono budżet na 2020 rok.
Dochody ogółem - 145 677 273,91 zł,

Wydatki ogółem  - 149 677 273,91 zł,
Deficyt ogółem    -    4 000 000,00 zł
Przychody          -    6 458 349,00 zł,
Rozchody           -    2 458 349,00 zł.

W budżecie nie przewidziano deficytu kasowego jaki jest przewidywany
w rozpatrywanym i przegłosowanym na tej samej sesji "Programie Naprawczym
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie na lata 2019-2021" ok. 3 250 642,00 zł
za 2019 rok. To przemawia
za nierealnością budżetu na 2020 rok.

Również przyjęty "Program Naprawczy Samodzielnego Publicznego
Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nie jest realny
w roku 2020. Nie uwzględniono w nim podwyższenia płac
pracowników powyżej
płacy minimalnej wymaganej obowiązującymi
przepisami. Nie uwzględniono również
udziału pracowników w Pracowniczych
Planach Kapitałowych. Wszystko to ma być
według programu naprawczego
pokryte przychodami ze zwiększonej wyceny
punktowej świadczeń z NFZ.
Na dzień zatwierdzania tego programu takiej informacji
nikt nie podał.

Również deficyt przewidywany w budżecie SPWZOZ zawarty w programie naprawczym
w roku 2021 (1 721 267,00 zł) jest nie do przyjęcia ponieważ
program naprawczy
w przeciągu trzech lat powinien doprowadzić do
zerowego deficytu budżetowego.

Tak więc widać, że mamy ciekawe czasy.