Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 18.09.2017 roku

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Komisji Nr V/8/17 z dnia 26 czerwca 2017 roku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
    Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2017 - 2028 za okres I półrocza
    2017 roku.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu
    budżetu Powiatu Stargardzkiego  za I półrocze 2017 roku.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie informacji z wykonania planu finansowego
    Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
    w Stargardzie za I półrocze 2017 roku.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej
    prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2017 - 2028.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na
    2017 rok.
9. Funkcjonowanie i działalność SP WZOZ w Stargardzie.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji
     celowej dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki
     Zdrowotnej w Stargardzie.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego
     Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
     w Stargardzie za 2016 rok.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do
     przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
     Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za lata obrotowe
     2017 i 2018.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV?310/17 Rady Powiatu
     Stargardzkiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań i wysokości
     środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków
     umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności,
     rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy
     zastępczej.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie posiedzenia.