Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 25 stycznia 2016 roku

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr V/1/16 z dnia 18 stycznia 2016 roku.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej

prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2016-2028.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 roku.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu

działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

8. Opracowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy

Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Stargardzkiego za okres od 1 stycznia 2015

roku do 31 grudnia 2015 roku.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie posiedzenia.