Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 23 listopada 2015 roku


Po otwarciu posiedzenie Komisji i stwierdzeniu quorum Radni przegłosowali zmianę porządku posiedzenia wstawiając w pierwszym punkcie wolne wnioski. Następnie przyjęto bez odczytania protokół z posiedzenia Komisji Nr V/14/15 z dnia 26 października 2015 roku.

W wolnych wnioskach Dyrektor SP WZOZ w Stargardzie Szczecińskim omówiła sytuacje finansowo-ekonomiczną swojej jednostki. Odpowiadała również na pytania członków Komisji jak również uczestniczącego w obradach Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Sławomira Rutkowskiego. Komisja zaprosiła Panią Dyrektor na następne posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

W następnym punkcie Dyrektor Wydziału Planowania i Rozwoju Bożena Tylak przedstawiła zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2014-2028 i zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok.
Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 926 076 złotych w następstwie:
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 36 200 złotych,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 962 276 złotych.
Plan dochodów po zmianach wynosi 105 155 złotych, z czego:
- dochody bieżące wynoszą 99 805 255,22 złotych,
- dochody majątkowe wynoszą 5 350 672,00 złotych.
Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę 1 559 529 złotych, w następstwie:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 119 472 złotych i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 317 526 złotych,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 361 475 złotych.
Plan wydatków po zmianach wynosi 106 331 221,22 złotych z czego:
- wydatki bieżące to 98 520 676,22 złotych,
- wydatki majątkowe to 7 810 545,00 złotych.
Ustalono planowany deficyt budżetu w wysokości 1 175 294 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 166 045,16 złotych oraz wolnych środków w kwocie 9 248,84 złotych.
Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:
- przychody budżetu wynoszą 8 362 478,31 złotych,
- rozchody budżetu wynoszą 7 187 184,31 złotych.
Ustala się dotacje dla prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty, podmiotowe, w wysokości 7 704 236 złotych.
Ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne Powiatu w wysokości 244 800 złotych.
Przedstawione projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radnych.

Program współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 roku przedstawiła Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Małgorzata Złotek
Samorząd powiatowy realizuje zadania o charakterze ponadgminnym, tj. takich, które swoim zasięgiem wykraczają poza teren poszczególnych wspólnot gminnych oraz służą zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców powiatu. Funkcje te Powiat realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, skupiających aktywnych i wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Do tego służy właśnie powyższy Program. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty.

Również w następnym punkcie Dyrektor Wydziału Planowania i Rozwoju Bożena Tylak przedstawiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2016-2028 oraz w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok i wypracowanie wniosków.
Zmienia się dochody budżetu do wysokości 105 102 116 złotych z tego:
- dochody bieżące w kwocie 100 263 810 złotych,
- dochody majątkowe w kwocie 4 838 297 złotych.
Zmienia się wydatki budżetu do wysokości 106 852 685 złotych z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 99 906 350 złotych,
- wydatki majątkowe w kwocie 6 946 335 złotych.
Ustalono planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 750 569 złotych.
Ustalono przychody i rozchody budżetu w wysokości:
- przychody budżetu w kwocie 3 796 854,31 złotych,
- rozchody budżetu w kwocie 2 046 285,31 złotych.
W budżecie tym tworzy się rezerwy w wysokości ogółem 952 676 złotych z tego:
- ogólną w wysokości 280 000 złotych,
- celową w wysokości 672 676 złotych
z przeznaczeniem na:

  • realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 220 000 złotych,
  • pomoc zdrowotną dla pracowników sfery oświatowej 10 000 złotych,
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli 221 338 złotych,
  • nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
- zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12 124 600 złotych,
- wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000 złotych.
Ustalono dotację dla:
- jednostek sektora finansów publicznych, celowe, na zadania własne Powiatu w wysokości 553 600 złotych,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe, na zadania własne Powiatu w wysokości 251 600 złotych,
- prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty, podmiotowe, w wysokości 8 208 357 złotych,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych,podmiotowe, w wysokości 139 740 złotych,
- innych jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową, celowe, w wysokości 77 000 złotych,
- Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, celowe, w wysokości 35 000 złotych.
Ustalono limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000 złotych i upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów we wskazanej wysokości.
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- zaciągania zobowiązań oraz przekazywania uprawnień innym jednostką organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których  realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- dokonania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu w zakresie:

  • wydatków bieżących - na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  • wydatków majątkowych,

 

- przekazanie niektórych uprawnień do dokonania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnych Powiatu,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

W WPF na lata 2016-2028 ujęto między innymi:
- przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą nr 1703Z Lipnik - Stargard do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 , skrzyżowanie ulicy Szczecińskiej  z ulicami 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty i Nowowiejskiego do Placu Zgody - 10 000 000 złotych. Zadanie będzie realizowane w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Planowane dofinansowanie 85 %.
- rozbudowa, przebudowa i modernizacja CKP w Stargardzie - Etap II- wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni - 4 235 000 złotych. Zadanie będzie realizowane w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Planowane dofinansowanie 85 % z kwoty 4 000 000 złotych. Kwota 235 000 złotych (środki własne) przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji projektowej.
- przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcewo - Rzeplino - granica powiatu - (Piasecznik) - 1 500 000 złotych. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Planowane dofinansowanie z programu 50 % oraz 25 % dofinansowania z budżetu Gminy Dolice.
- przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie - 2 900 000 złotych.Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Planowane dofinansowanie z programu 50 % oraz 25 % dofinansowania z budżetu Gminy - Miasta Stargard. Wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 100 000 złotych zostanie sfinansowane  środkami własnymi. Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawione projekty bez własnych wniosków.

W ostatnim punkcie porządku członkowie Komisji zaaprobowali przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji plan pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na 2016 rok oraz przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Powiatu plan pracy Rady Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok.

Dyżury Radnego

Zapraszam w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 na dyżur, który pełnię w Biurze Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Oddział Stargard przy ul. Pierwszej Brygady 35 pokój 706 - VII piętro ( były budynek ZNTK)

Statystyki

177269
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Razem
30
280
438
176642
1054
1521
177269

Twoje IP: 54.242.115.55
2019-03-21 13:32


Copyright © 2019 Józef Stachowiak - Radny Rady Powiatu Stargardzkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.