Wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w Szpitalu Rehabilitacyjnym
im. dr. Zbigniewa Petriego


Posiedzenie Komisji otworzyłem witając gospodarza spotkania Kierowniczkę Szpitala
Rehabilitacyjnego Ewę Błaszczyk, Zarząd Starostwa wraz ze Starostą Ireneuszem Rogowskim,
Dyrektorów Wydziałów Starostwa oraz pozostałych gości.  Stwierdziłem quorum biorących udział
w obradach.
Członkowie Komisji przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia i protokół z posiedzenia
Komisji Nr V/2/15 z dnia 14 stycznia 2015 roku.
Dyrektor  Wydziału Planowania i Rozwoju Bożena Tylak przedstawiła projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego
na lata 2014-2028 i projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego
na 2015 rok. W przedstawionych projektach zmienia się:
l. W budżecie Powiatu Stargardzkiego uchwalonym Uchwałą Nr 11/3 0/14 Rady Powiatu
Stargardzkiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Stargardzkiego na 2015 rok zmienionym uchwałami Zarządu Powiatu Stargardzkiego
wprowadza się następujące zmiany:
1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 4.670,00 złotych,
w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4.670,00 złotych.
1.2. Plan dochodów po zmianach wynosi 109.501.750,00 złotych, z czego:
1) 98.581.442,00 złotych - to dochody bieżące,
2) 10.920.308,00 złotych - to dochody majątkowe.
1.3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały.
2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę 504.505,00 złotych,
w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 466.670,00 złotych i zwiększenia
wydatków majątkowych o kwotę 37.835,00 złotych.
2.2. Plan wydatków po zmianach wynosi 108.044.405,00 złotych z czego:
1) 96.090.191,00 złotych - to wydatki bieżące,
2) 11.954.214,00 złotych - to wydatki majątkowe.
2.3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
II. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.457.345,00 złotych, która
zostanie przekazana na lokatę.
III. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:
1) przychody budżetu 4.959.425,63 złotych,
2) rozchody budżetu 6.416.770,63 złotych,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
Obydwa projekty zostały zaakceptowane przez Radnych.
Następny projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok przedstawił Dyrektor Wydziału Zarządzania
Bezpieczeństwem Wojciech Zaręba. Po pytaniach  Radnych do przedstawionego
sprawozdania i odpowiedzi referującego je, Komisja zaakceptowała przedstawiony
materiał.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Irena Nawrocka przedstawiła
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej w Powiecie Stargardzkim na lata 2015-2017.
Program tworzy ciągłość
dotychczasowego działania Centrum w zakresie pieczy zastępczej przez okres
następnych trzech lat. Program został zaakceptowany przez Radnych.
Również następny projekt uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu
udzielenia ulg w opłatach za pobyt dziecka w pieczy zastępczej przedstawiła Dyrektor
Irena Nawrocka. W projekcie proponuje się podwyższenie progu do 250 % kryterium
dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej, co spowoduje nałożenie
opłat na osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie jest zbliżone do
kwoty najniższego miesięcznego wynagrodzenia netto. Jednocześnie proponuje się
poszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających zastosowanie odpowiedniej ulgi.
Projekt uchwały uzyskał akceptację Radnych.
Komisja nie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej
działającej w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie Szczecińskim z powodu braku kandydatur członków Rady w przedstawionym
projekcie.
W następnym punkcie porządku Dyrektorka SP WZOZ Anna Skierkowska przedstawiła
informację o kontraktach Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na świadczenie usług medycznych w 2015 roku.
Poinformowała również o zakończeniu rozmów z lekarzami i zawarciu z nimi kontraktów na
pracę w szpitalu na najbliższe lata.
Gospodarz spotkania przedstawiła członkom Komisji strukturą Szpitala Rehabilitacyjnego
w Stargardzie Szczecińskim jak również zaprosiła do zwiedzenia szpitala. Członkowie Komisji
jak i zaproszeni goście zwiedzili Szpital Rehabilitacyjny oprowadzani przez jej Kierowniczkę.
W szpitalu oglądaliśmy nowo zainstalowaną windę osobową, sale chorych, sprzęt do
rehabilitacji chorych. Szpital potrzebuje dalszych nakładów finansowych w celu poprawy
jego funkcjonowania.
Tą wizytą Komisja zakończyła swoje obrady.

Dyżury Radnego

Zapraszam w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 na dyżur, który pełnię w Biurze Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Oddział Stargard przy ul. Pierwszej Brygady 35 pokój 706 - VII piętro ( były budynek ZNTK)

Statystyki

259473
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Razem
50
76
126
258954
835
2879
259473

Twoje IP: 34.204.187.106
2020-07-14 18:40


Copyright © 2020 Józef Stachowiak - Radny Rady Powiatu Stargardzkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.